HomeСтатус мојих збирки
Print PDF
Version in Serbian only

status zbirki

Најављене збирке података о личности

Упис намере успостављања збирке података о личности, тј. Најаве збирки података о личности пријављују се Поверенику ради претходне провере сходно члану 49. и 50. Закона и Правилнику о начину претходне провере радњи обраде података о личности и уписују у Централни регистар.

Напомена:
Претрагом Центрлног регистра и прегледом НАЈАВА неког правног субјекта на интернету ће само бити видљив податак да одређени правни субјект који примера ради, спроводи наградну игру, има једну најаву, није видљиво на интернету која најава је у питању.

За то постоје минимум два разлога, и то:

  1. ако нека правно лице жели да спроведе наградну игру и у ту сврху прикупља податке о личности, а како је правни субјект у обавези да Поверенику достави обавештење о намери успостављања збирке података о личности најкасније 15 дана пре успостављања збирке података о личности, тако би постојала могућност да се уколико би најава  у том периоду била видљива на интернету,  дође до примера ради, крађе наградног слогана или идеје, то је један од разлога што се не види која најава је у питању.
  2. као и због самих учесника у наградној игри, који  пре него што би дали своје податке о личности правном лицу које спроводи наградну игру, могу прво да провере да ли је то правно лице најавило збирку у Централном регистару, односно да ли је Повернику доставило Обавештење о намери успостављања збирке података о личности, и тиме да се увере да то правно лице има стварно једну евиденцију у најави.

Евидентиране збирке података о личности

У ову групу спадају збирке:

  1. ПРИЈАВЕ збрики података о личности које Ви као руковалац водите пре дана успостављања Централног регистра, тј. 14.05.2010. године и које сте као такве пријавили Поверенику, када ове збирке прођу упаривање кроз ИСП (Информациони систем Повереника), тада сте збирке које успостављате и водите успешно УПИСАЛИ у Централни регистар Повереника.
  2. По истеку 15. дана рока од НАЈАВЕ, тј. Обавештења о намери успостављања збирке података о личности, руковалац ће ову збирку ПРИЈАВИТИ Поверенику (кликом на дугме Пријави у делу Најављене збирке податка о личности), када ова збирка прође упаривање кроз ИСП, тада сте збирку коју сте прво НАЈАВИЛИ, сада ПРИЈАВИЛИ и упешно уписали у Централни регистар Поверника.

Збирке у поступку регистрације

У овој групи се налазе збирке података о личности које сте Ви управо попунили преко свог wеб портала, одштампали, потписали, печатирали и послали један примерак на адресу Повереника, тј. то су збирке у процесу уписавања, а док не прођу упаривање кроз ИСП (тј. упаривање података који су стигли поштом и оних које смо примили преко wеб-а) збирка се налази у овој групи У ПОСТУПКУ РЕГИСТРАЦИЈЕ. Чим прође упаривање, прелази у групу Евидентиране збирке података о личности.

 

CONTACT

Commissioner for Information of Public Importance and Personal Data Protection

15, Bulevar kralja Aleksandra str, Belgrade 11000, Tel: +381 11 3408 900, Fax: +381 11 3343 379, Еmail:office@poverenik.rs