Насловна
Штампа ПДФ

Централни регистар збирки података, сходно Закону о заштити података о личности (даље Закон), је јединствена евиденција збирки података које успостављају сви руковаоци који обрађују податке о личности у Републици Србији (чл.3.ст.10. Закона), а успоставља га и води Повереник за информације од јавног заначаја и заштиту података о личности (даље: Повереник), (чл .44.ст.1.т.3. и чл.52. Закона).

Сврха Централног регистра је да се свако лице упозна са обрадом података о личности. Централни регистар представља наставак вођења евиденција о обради података о личности, које руковаоци образују на основу изричите обавезе из чл. 48. Закона и Уредбе о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности.

У Централни регистар  уписују се и намере руковаоца да врше обраду података о личности и успостављају збирке података (чл.49.Закона).

Централни регистар је важан како за јединствено и свеобухватно упознавање лица са обрадама њихових личних података од стране руковаоца, тако и због остваривања свих видова надзора над обрадом података о личности.

Овај регистар је посебна евиденција о збиркама података и руковаоцима, састоји се од регистра збирки података и каталога збирки података (чл.52.ст.2,3 и 4. Закона).

Централни регистар се састоји се од два сегмента и то:

  • Претраге руковаоца подацима, као и претраге уписаних збирки и намера успостављања збирки података;
  • Уписа намере успостављања збирки или уписа постојећих збирки података од стране руковаоца, као и уписа измена или бирсања евидентираних збирки података.

Централни регистар је јаван и објављује се путем интернета (чл.52.ст.5. Закона), док се увид у евиденцију о појединим збиркама података може ускратити само у складу са чл. 52. ст. 7. Закона. Води се електронским путем код Повереника, док се упис збирки података од стране руковаоца врши путем интернета или достављањем пријава збирки података на прописаним образцима.

Упис у Централни регистар има декларативни карактер, а Повереник не доноси посебну одлуку о упису у Централни регистар и објављивању података о збиркама (осим у случају из чл.52.ст.7.Закона), ако је испоштована процедура уписа, јер  упис представља обавезу руковаоца који одговара за тачност достављених података.

Непоштовање одредаба о Централном регистру и евидентирању збирки података, повлачи одговорност за прекршај по чл.57.ст.1.т.13 и 14. Закона.

 
КОНТАКТ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Булевар краља Александра 15, Београд 11000,   Тел: +381 11 3408 900,   Факс: +381 11 3343 379,   Емаил: office@poverenik.rs