Насловна
Štampa PDF

Centralni registar zbirki podataka, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (dalje Zakon), je jedinstvena evidencija zbirki podataka koje uspostavljaju svi rukovaoci koji obrađuju podatke o ličnosti u Republici Srbiji (čl.3.st.10. Zakona), a uspostavlja ga i vodi Poverenik za informacije od javnog zanačaja i zaštitu podataka o ličnosti (dalje: Poverenik), (čl .44.st.1.t.3. i čl.52. Zakona).

Svrha Centralnog registra je da se svako lice upozna sa obradom podataka o ličnosti. Centralni registar predstavlja nastavak vođenja evidencija o obradi podataka o ličnosti, koje rukovaoci obrazuju na osnovu izričite obaveze iz čl. 48. Zakona i Uredbe o obrascu za vođenje evidencije i načinu vođenja evidencije o obradi podataka o ličnosti.

U Centralni registar  upisuju se i namere rukovaoca da vrše obradu podataka o ličnosti i uspostavljaju zbirke podataka (čl.49.Zakona).

Centralni registar je važan kako za jedinstveno i sveobuhvatno upoznavanje lica sa obradama njihovih ličnih podataka od strane rukovaoca, tako i zbog ostvarivanja svih vidova nadzora nad obradom podataka o ličnosti.

Ovaj registar je posebna evidencija o zbirkama podataka i rukovaocima, sastoji se od registra zbirki podataka i kataloga zbirki podataka (čl.52.st.2,3 i 4. Zakona).

Sastoji se od dva segmenta i to:

  • Pretrage rukovaoca podacima, kao i pretrage upisanih zbirki i namera uspostavljanja zbirki podataka;
  • Upisa namere uspostavljanja zbirki ili upisa postojećih zbirki podataka od strane rukovaoca, kao i upisa izmena ili birsanja evidentiranih zbirki podataka.

Centralni registar je javan i objavljuje se putem interneta (čl.52.st.5. Zakona), dok se uvid u evidenciju o pojedinim zbirkama podataka može uskratiti samo u skladu sa (čl. 52. st. 7. Zakona). Vodi se elektronskim putem kod Poverenika, dok se upis zbirki podataka od strane rukovaoca vrši putem interneta ili dostavljanjem prijava zbirki podataka na propisanim obrazcima.

Upis u Centralni registar ima deklarativni karakter, a Poverenik ne donosi posebnu odluku o upisu u Centralni registar i objavljivanju podataka o zbirkama (osim u slučaju iz čl.52.st.7.Zakona), ako je ispoštovana procedura upisa, jer  upis predstavlja obavezu rukovaoca koji odgovara za tačnost dostavljenih podataka.

Nepoštovanje odredaba o Centralnom registru i evidentiranju zbirki podataka, povlači odgovornost za prekršaj po čl.57.st.1.t.13 i 14. Zakona.

 
KONTAKT

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000,   Tel: +381 11 3408 900,   Fax: +381 11 3343 379,   Email: оffice@poverenik.rs